غوغاسالاران بی غرور

در وقایع جنبش دانشجویی

 

 

لیلا دانش

 

در ماه های اخیر مباحثی در رابطه با جنبش دانشجویی و فراز و نشیب های آن در یکی دو سال گذشته، بخشی از چپ را به خود مشغول داشت. طرفین اصلی بحث در وهله اول حزب حکمتیست و اتحاد سوسیالیستی کارگری بودند. وبلاگی به نام تریبون مارکسیسم در روزهای اول ایجادش اقدام به انتشار مقاله ای بدون امضا کرد که ضمن یک بررسی از جنبش دانشجویی، حاوی اطلاعاتی شبه پلیسی در مورد فعالیت بخش هایی از دانشجویان بود. محتوای این مقاله مورد تأئید آقایان ایرج آذرین، رضا مقدم، و همچنین سازمانشان قرار گرفت. حزب کمونیست ایران – کومله هم این مقاله را در سایت خود گذاشت و همزمان دیگر مطلب دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را از سایت های خود برداشت.

 

در مجموع این واقعه را بسیاری همپای عملکرد اکثریت و حزب توده در جنبش چپ ارزیابی کردند و تا همین امروز هیچکدام از کسانی که در دفاع از مقاله مذکور صفحات مطولی را سیاه کردند، مسئولیت نوستن آن را تقبل نکرده اند. و به همین ترتیب در پیشبرد امری که تصور می کنند زمینه عروج یک چپ «طبقاتی» بوده نتوانستند حتی جلوی صحنه با غرور از این کار کارستان خود که نام «مارکسیسم» را هم با خود یدک می کشد دفاع کنند.

 

اکنون گرد و غبار مشاجرات اولیه فرونشسته است. با این حال دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب (داب) پس از ضربات وارده هنوز حیران اند که پاسخ خودی ها را بدهند یا غیرخودی ها. و جمعی که خود را دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران نامیدند هم برای اعلام گسترش فعالیت های خود مجبور شدند از یک موضع تدافعی ابتدا در مورد واقعیت وجودی شان توضیح دهند. با این حال امروز دیگر روشن است که مسایل و معضلات موجود تنها مربوط به داب نیست. هر گروه دانشجوی دیگری امروز بخواهد شروع بکار کند باید ابتدا پاسخ های لازم نه فقط برای در هم ریختن خودی و غبر خودی، بلکه همچنین تحلیل از موقعیت خود و چشم اندازهای یک حرکت جوا را داشته باشد. علاوه بر این همزمان با این مناظره انفجاری در نوشته ها و بحث های مختلفی بشارت داده شده که سوسیالیسم جدیدی عروج کرده است. هواداران این سوسیالیسم «جدید» هم البته خود از واکنش های واقع شده به حرکتشان در رابطه با جنبش دانشجویی هنوز شوکه هستند. چنان شوکه که هر چه بلندتر عروج این سوسیالیسم را فریاد می کنند بیشتر مجبور می شوند تبصره بر آن بگذارند و بیشتر معلوم می شود که جایی برای ذره ای احساس غرور در شور و شوق کاذب چنین عروجی موجود نیست...

 

دانلود کتاب 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.