بیانیه توضیحی کمیته روابط عمومی جبهه ملی ایران

در مورد حضور اميرعباس فخرآور در سمینار جبهه ملی

 

 

 

منبع: خبرگزاري جبهه ملي ايران

 

 

بیانیه توضیحی کمیته در مورد سمینار دانشگاه مریلند

روابط عمومی جبهه ملی ایران در آمریکا از تمام پیشکسوتان و سرورانی که به موقع به دعوت نشدند و سبب تاثر خاطرشان شده است٬ صمیمانه پوزش میخواهد و تلاش میکند تا در نشستهای بعدی در آمریکا و اروپا این مشکل برطرف گردد. جبهه ملی ایران از این فرصت استفاده کرده و از کلیه شرکت کنندگان٬ حضار و به ویژه آقایان البرز قاسمی برای برگزاری اتاق پالتاک و امید امیدوار برای پخش تلوزیونی سپاسگزاری میکند. درضمن به آگاهی میرساند که حضور آقای امیر عباس فخر آور در این سمینار بدون هماهنگی با جبهه ملی، شرکت کنندگان و حضار بوده است و اصولا هیچ دعوتنامه شخصی٬ از سوی جبهه ملی برای هیچ یک از حضار ارسال نشده بود. حضور حاضران تنها با میل شخصی افراد بوده است.

 

روابط عمومی جبهه ملی ایران ـ آمریکا

۱۵ خرداد ۱۳۸۷

 

 

 

 نظر خود را بنويسيد

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.