سازمان اکثریت در توهم دمکراسی  و جمهوریخواهی

  شاهین . وین

 این روزها دراین فکر بودم که چه چیزی سازمان اکثریت به راهی کشاند که ازآن چیزی نمانده و روز به روز کوچک وکوچکتر می شود وشاید هم توهم عامل این کجراهیهائی سازمان باشد که از داخل کشور بخصوص بعد از انشعاب اقلیت و جناح چپ آغاز و بدنبال آن با تئوری راه رشد غیر سرمایه داری و نزدیکی به احزاب برادر وتا حد وحدت با حزب توده و در کنار آن خوش باوری سیاسی در مورد حاکمیت جمهوری اسلامی وعدم استقلال سیاسی چه در تئوری و چه در پراکتیک کشیده شد و باعث ورشکستگی سیاسی سازمان در داخل کشور و زیر فشار رفتن اعضاء و هواداران سازمان در محیط زندگی خود آن هم با برچسبهائی چون جاسوس  ...... گردید.

 اگر دیروز برخی از اعضاء سازمان با خواندن چند کتاب و نبود فضائی باز سیاسی  *قبل از انقلاب * به مارکسیسم ولنینیسم گرایش پیداه کرده بودن اما بعد از انقلاب این امکان را داشتن که بیشتر در تئورئی مارکسیستی کنکاش کنند و جامعه ایران را خوب بشناسند.    اما افسوس که سازمان در توهم ناکجا ا

 *  به فرار از اندیشهای مارکسیستی رسید وسینه چاک دموکراسی غربی !  سازمان با کدامین معیار اندیشه مارکسیستی را به کناری نهاد وسوسیالیسم را فقط در حد اسناد سازمانی در ورقه های کاغذ قبول کرد. دموکراسی وسوسیالیسم دو اصل جداناپزیر هم هستد مارکس در مانیفست و کمونیست خود می کوید تکامل ازادی هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان باشد.

 در گفته ها و نوشتهای مارکس ودیگر اندیشه پردازان مارکسیست دمکراسی گرامی و احترام به آن جز پایه های تحول و رشد یک جامعه است. دوستان،مارکسیسم تحول گراست و با شرایط رشد و تغییر می کند و پویاتر می شود.

 

 اکر سازمان اعتقاد به چپ نو دارد باید  بگویم  نو بدون اندیشه مارکسیستی غیر ممکن است. دوباره نگری به دموکراسی سوسیالیستی بایستی از درون سازمان آغازشود. برمبنای این نگرش است که می توان تعریف درستی از تحولات سیاسی کرد و می توان از حقوق دمکراتیک جنبش تحول طلب مردم ایران پشتیبانی نمود  به معنی دیگر دموکراسی سوسیالیستی یعنی گسترش آن نه فقط  در حوزه روبنائی بلکه درتمامی  حوزه تولید و مبارزه علیه نظام نا مطلوب اجتماعی ،فرهنگی، ملی، مذهبی،جنسی ونژادپرستی می باشد .

 اگر امروز برای منافع ملی مردم ایران در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی مبارزه نکنیم یعنی سوسیالیزم  نوشته شده در اسناد سازمان در حد همان چند خط باقی می ماند.

 سازمان با در نظرگرفتن اصول پویای مارکسیسم است که میتواند به دمکراسی وحقوق بشر باور کند و خود را چپی دموکرات و نو بنامد و این گفته روزا لوگزانبورگ را  که آزادی اندیشه  همیشه با آزادی کامل به نوعی دیگر فکر کردن است باید بیاد آورد .لنین دمکراسی مارکسیستی درون سازمانی را اینگونه می بیند * حزب میتواند طیف گسترده ای از گرایشها را در خود متحد کند که افراطی ترین آنها ممکن است مطلقا با یکدیگردر تضاد باشند *

 کارل کائوتسکی در کتاب سوسیالیزم ودموکراسی می گوید.*سوسیالیزم بدون دمکراسی غیر قابل باوراست برای ما این دو با هم در ارتباط اند.  نمونه های زیادی میتوان از بزرگان مارکسیسم آورد که دموکراسی جز اصول مارکسیسم بوده ومی باشد ولی صد افسوس که سازمان اکثریت در توهم ناکجا آبادی خود غرق گشته است وپس پسکی رو به جلو می رود و در اوج بلبشوی جمهوریخواهی و دموکراسی طلبی همه چیز را گم کرده ودر عرصه جنبش عدالت خواهانه مردم ایران جایگاه خود را نه از زاویه چپ بلکه از چارچوب راست روی می بیند و هر از گاهی با چند اعلامیه مشترک با این وآن سازمان خودی نشان می دهد ویا به دنبال وحدت با سازمان اتحاد فدائیان میرود  وحدتی که نشان از جوانی و شگوفای ندارد وپویا نخواهد بود مگر آنکه وحدت برروی اصول مارکسیسم و مطابقت دادن با ویژه گیهای ملی وتاریخی مردم ایران باشد.

 بیژن جزنی در مورد وحدت میگوید * لاکن رسیدن به این وحد ت مابین نیروهای چپ مانند وحدت عام ما بین کلیه نیروهای اپوزوسیون تنها در یک پروسه مبارزاتی پیگیرتحقق می یابد و تبادل نظر ومبارزه ایدئولوژیک فقط با اتکا به چنین پروسه ای ماهیت انقلابی داشته وبه جنبش رهایی بخش کارگری نیرومی بخشد. آیا سازمان اکثریتدر حال حاضر یک سازمان انقلابیست !و چنین  ماهیتی دارد.

 راستی آیا سازمان اکثریت در این دوران مهاجرت توانسته نیروی جدیدی به خود جلب کند یا بر عکس ! نیروی دافعه سازمان بیشتر از جاذبه آن بود این را بایستی مدیون رهبران  گذشته وشورای رهبری دموکراسی خواه فعلی دانست که در یک بحران وسردرگمی عجیبی سازمان اکثریت را تبدیل به یک شیر بی یال و دم اشکم وکبریت بی خطری برای جمهوری اسلامی  کرده اند.طبري مي گويد كه انسان داراي دو نوع وجدان است، وجدان منطقي(علمي) و وجدان اجتماعي. با وجدان منطقي، فرد بسوي حقيقت بال مي گشايد و با وجدان اجتماعي، بسوي عدالت مي تازد .

 این دو وجدان اکنون در سازمان رنگ باخته و بشگل ناهمگون عمل میکند. واعضاء فعلی سازمان در لوای دموکراسی درونی هر یک ساز خود را  می زنند .عده ای بدنبال اتحاد جمهوریخواهان و عده ای در کنفرانس پاریس ویا با سلطنت طلبان ! در پس وحدتها یک انحلال طلبی نامرئی در سازمان وجود دارد که استقلال آن را از سازمان گرفته وعاجز از یک تحلیل مشخص از شرایط مشخص است وبگونه ای دگماتیستی در پس پرده دمکرات منشی به دنبال روی بی پایه و اساس افتاده اند.

 دوستان از این توهم درآئید که جنبش قدرتمند مردم ایران به سازمان اکثریت بهائی نخواهد داد چونکه همانطور که لنین در چه باید کرد نوشته است * توان جنبش کنونی ناشی از بیداری توده ها وناتوانی آن ناشی ازکمبود آگاهی و روح ابتکار در رهبران انقلابی است.* واین کمبود  در شما وجود دارد .

 لنین در نوشته خود در باره انقلاب ما می نویسد * همه آنها که خود را مارکسیست می نامند ولی مارکسیسم را بطور غیر قابل تحملی خشک مغزانه درک می کنند نکته قطعی را در مارکسیسم که همانا دیالکتیک انقلابی آن است بهیچوجه نفهمیده اند *

 این نکته لنین در مورد سازمان در گذشته وچه در حال صدق می کند و دریغ از یک چشم بینا وگوش شنوا ­­........

 فقط کافیست نگاهی  به کنگره های سازمان انداخت و دید که تاکنون هیچ چیزی از آن حتی تحت عنوان  چپ دمکرات ونواندیش مشاهده نشده و چه بسا تشکیل اینگونه کنگره ها با عجله ، بی نتیجه و بعضا غیر دموکراتیک هم بوده است.

 یک سازمان چپ* دست خود را از پشت  نمی بندد، یعنی دامنه فعالیت خود را تنها به یک نقشه از پیش طرح شده با شیوه عمل از پیش ابداع شده مبارزه سیاسی محدود نمی سازد اما سازمان هیچگونه برنامه ای برای مبارزه ندارد و عملا دست خود را در این بلبشوی سیاسی بسته و ماهیت سیاسی خود را عملا از دست داده است.

 دوستان سازمان اکثریت... . دیگر فدائی خلق در شما دیده نمی شود .بگذارید فدائیان در یادها وخاطره ها زنده بمانند چرا که شما هم از مبارزه طبقاتی فاصله گرفته اید و هم از مبارزه سیاسی فاصله بسیاری گرفته اید.همانطور که قبلا گفتم چپی دمکرات ونو اندیش بدون فلسفه پویای مارکسیستی غیر ممکن است و اتحاد چپ آینده مد نظر من و شماو ایده های دموکراتیک آن فقط در دموکراسی سوسیالیستی تبلور پیدا می کند.به این ترتیب طرح مجدد مسئله مارکسیسم و فلسفه آن وبازسازی معنای راستین وکامل آموزه مارکس تنها راه نجات سازمان از این  بلبشوی سیاسی است

 

منبع: سايت گزارشگران

http://gozareshgar.com./?id=22&tt_content[tid]=4824
 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.